Đông trùng hạ thảo Nguyên con Khô

Đế sấy khô

Đông trùng hạ thảo nguyên con khô (10g)

Đông trùng hạ thảo Nguyên con Khô (20g)