Hoa đông trùng hạ thảo khô

Hoa Đông trùng hạ thảo khô (10g)

Hoa Đông trùng hạ thảo khô (20g)