Rượu ĐTHT nguyên con tươi

Rượu ĐTHT nguyên con tươi (ngâm 20 con)

Rượu ĐTHT nguyên con tươi (ngâm 10 con)